Stadgar

§1 Föreningens namn

Den ideella föreningens namn är ”Intresseföreningen Geocaching i Sverige” och kan förkortas till GCSE eller Geocaching.se. På engelska blir detta ”The Geocaching Society of Sweden”.

§2 Ändamål

GCSE är en ideell förening och har som syfte att:

 • främja intresse av och verka för ökade kunskaper om geocaching bland annat genom att driva den svenska hemsidan geocaching.se
 • verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan utövare
 • utse FAD-arrangör (huvudarrangör av eventet ”FAD”) samt stödja densamma

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

§4 Föreningens verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår motsvarar kalenderår.

§5 Organisation

GCSE är en intresseorganisation där både fysiska personer och juridiska personer kan bli medlemmar. Verksamheten bedrivs av styrelsen samt de sektioner, arbetsgrupper och de funktionärer som styrelsen utser.

§6 Medlemskap

Ansökan om inträde hanteras av styrelsen eller av den styrelsen utser. Medlem ska betala fastställd årsavgift, den som ej före februari månads utgång erlagt gällande avgift anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som önskar utträda ur föreningen under andra förutsättningar ska meddela detta till styrelsen, eller till den som styrelsen utser.

Medlem kan vara av två kategorier:

 • fysisk medlem – personligt medlemskap
 • juridisk medlem – för företag och organisationer

§7 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen, eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger rätt att begära prövning av fråga om uteslutning till kommande stämma genom anmälan om detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning kungjorts medlemmen.

§8 Medlemsavgift

Årsstämman fastställer medlemsavgift för kommande kalenderår. Styrelsen fastställer medlemsavgift för associerade medlemmar, i varje enskilt fall.

§9 Arvoden

Inga arvoden utgår till föreningens förtroendevalda och funktionärer. Styrelsen kan i varje enskilt fall besluta om att utbetala kostnadsersättningar för t.ex. resor som företagits på uppdrag åt föreningen.

§10 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av en ordförande och sex ledamöter, med upp till fyra suppleanter. Ordföranden väljs på ett år och ledamöterna väljs på två år, med halva antalet ledamöter vartannat år.

Suppleant har rätt att delta i alla möten, men rösträtt först vid ordinarie ledamots frånvaro. Suppleanter inträder i den ordning de blivit valda.

Vid styrelsens konstituerande möte bestäms sekreterare och kassör för aktuell period.

Styrelsen ansvarar för att driva föreningen och förvalta dess tillgångar på bästa sätt för att tillvarata föreningens ändamål. Styrelsen kan vid behov utse befattningshavare eller arbetsgrupper som rapporterar till styrelsen. Styrelsen skall dokumentera sina beslut.

Styrelsens ordförande, eller den som ordföranden utser, svarar för att kalla till styrelsemöten. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelsens ledamöter deltar i mötet. Ordförande har utslagsröst om majoritet ej kan uppnås. Ordförande skall omgående kalla till möte om minst två av ledamöterna kräver det.

§11 Föreningens årsstämma

Ordinarie årsstämma skall hållas före mars månads utgång på tid och plats fastställd av styrelsen. Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas:

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande för årsstämman
  3. Val av sekreterare för årsstämman
  4. Justering av röstlängden
  5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
  6. Fråga om årsstämmans behöriga utlysande
  7. Fastställande av dagordning
  8. Framläggande och fastställande av verksamhetsberättelse
  9. Framläggande och fastställande av räkenskapsberättelse (balans- och resultaträkning)
  10. Beslut i anledning av årets vinst eller förlust enligt fastställd balans- och resultaträkning
  11. Framläggande av revisionsberättelse
  12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och dess ledamöter för den tid revisionen avser
  13. Behandling av propositioner och motioner
  14. Framläggande av verksamhetsplan samt fastställande av densamma
  15. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
  16. Framläggande och fastställande av budget
  17. Val av:
   1. styrelseordförande för en tid av ett år
   2. halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år
   3. suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av ett år
   4. val av en revisor, för en tid av två år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta
   5. upp till tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav årsstämman utser en sammankallande
  18. Övriga frågor
  19. Årsstämmans avslutande

Vid årsstämman har närvarande fysiska medlemmar rösträtt, en röst per person. Som närvarande medlem räknas också medlem uppkopplad via nätet, vars identitet och medlemskap i föreningen kan styrkas på ett juridiskt nöjaktigt sätt.

Om någon så begär skall omröstning ske med slutna sedlar. Där inte annorlunda stadgas fattas beslut med enkel majoritet.

Vid votering har stämmans ordförande utslagsröst utom i personval, där lotten avgör.

Styrelseledamot eller suppleant för denne får inte delta i val av revisorer eller i beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen.

§12 Extra stämma

Extra stämma skall av styrelsen utlysas, då styrelsen så ?nner nödvändigt eller då det påfordras av revisorer eller minst hälften av föreningens medlemmar.

Kallelse skall utfärdas inom två veckor från det att styrelsen erhållit begäran därom. Vid extra stämma får inte andra ärenden upptas än de i kallelsen till årsstämman angivna. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som i §11 stadgas om ordinarie årsstämma.

§13 Motioner

Medlem som önskar att ordinarie årsstämma skall behandla visst ärende, skall före december månads utgång ha gjort skriftlig motion om detta. Styrelsen skall framlägga motionen för föreningsstämman jämte eget yttrande.

§14 Kallelse till stämma

Medlem kallas till stämma via den e-postadress som medlemmen uppgett till föreningen. Kallelsen publiceras även via www.geocaching.se. Kallelse utsändes senast fyra veckor före stämman. Handlingar samt motioner med styrelsens yttrande ?nnas tillgängliga på föreningens hemsida senast 10 dagar före stämman.

Då kallelse till årsstämma har utgått skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna därom.

§15 Revisorer

Föreningen ska ha två revisorer. På ordinarie årsstämman skall årligen väljas en revisor. Revisorerna väljs växelvis för en period om två år.

§16 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av den eller de styrelsen utser i den form och i den utsträckning styrelsen beslutar i varje enskilt fall.

§17 Årsredovisning

Styrelsen skall senast fyra veckor före ordinarie årsstämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna, protokoll samt de handlingar revisorerna begär.

§18 Stadgeändring

Stadgeändring kan endast ske på ordinarie årsstämma med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet.

Om beslut avser §19 Upplösning ska denna bifallas enhälligt eller fattas vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena är ordinarie årsstämma samt vid det sista mötet bifallas av minst tre fjärdedels (3/4) majoritet.

§19 Upplösning

Föreningen kan upplösas endast på styrelsens initiativ genom beslut med bifall av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande på två på varandra följande stämmor, varav minst den ena ska vara ordinarie stämma.

Vid föreningens upplösning skall föreningens eventuella behållna tillgångar oavkortat överlåtas till motsvarande organisation inom Sverige som stämman beslutar om i samband med upplösningen, eller om sådan saknas, till annan välgörande organisation som stämman beslutar om.

Uppdaterat: 23/4-2017