Extrastämma 2014

Kallelse

Medlemmarna i Intresseföreningen Geocaching i Sverige kallas härmed till extra stämma. På stämman kommer vi dels att gå igenom de tre punkter som bordlades på ordinarie årsstämman och dessutom kommer vi att belsuta om den föreslagna stadgeändringen (se proposition längre ner på sidan).

Stämman hålls den 31 augusti kl 11:00 i Strömvillan, Norrköping, N 58° 35.246 E 016° 10.283.

På den extra stämman kommer följande ärenden att avhandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
5. Justering av röstlängd
6. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
7. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, samt verksamhetsplan med rambudget för kommande verksamhetsår, jämte revisorns/revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och dess ledamöter
10. Ärenden från styrelsen
Beslut om stadgeändring enligt proposition från årsstämman 
11. Stämmans avslutande

Samtliga handlingar till stämman finns tillgängliga på denna sida.

För att underlätta för dig som har lång resväg så kommer du även att kunna deltaga hemifrån via nätkonferens. Information om exakt hur du gör kommer att skickas ut till alla som anmält deltagande på distans några dagar före mötet via ditt geocaching.com-konto.

Väl mött önskar styrelsen

Handlingar

Här kan du ladda ned de olika handlingarna till årsstämman.

Här kan du ladda ned den ekonomiska redovisningen.